E.R. Jongsma Installaties

Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen E.R. Jongsma installaties en een Wederpartij
waarop E.R. Jongsma installaties deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhevige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met E.R. Jongsma installaties, voor de uitvoering waarvan
door E.R. Jongsma installaties, derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van E.R. Jongsma installaties en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten
worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. E.R. Jongsma installaties en de Wederpartij zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats
te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden
beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien E.R. Jongsma installaties niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet
van toepassing zijn, of dat E.R. Jongsma installaties in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1 Alle offertes en aanbiedingen van E.R. Jongsma installaties zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een
offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 2 E.R. Jongsma installaties kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat
de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 3 De in een offerte totaal vermelde prijs is inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de
overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is E.R.
Jongsma installaties daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij E.R. Jongsma installaties anders aangeeft.
5 Een samengestelde prijsopgave verplicht E.R. Jongsma installaties niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen E.R. Jongsma installaties en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de
overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan
is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij, E.R. Jongsma installaties derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. E.R. Jongsma installaties dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. E.R. Jongsma installaties heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. E.R. Jongsma installaties is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk
te factureren.
5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan E.R. Jongsma installaties de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase
behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 6. Indien E.R. Jongsma installaties gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn
niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan E.R. Jongsma installaties ter beschikking heeft gesteld. 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of
aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor het geen
oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. E.R. Jongsma installaties zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,
daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is E.R. Jongsma installaties gerechtigd om daaraan eerst
uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen E.R. Jongsma installaties bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin
wanprestatie van E.R. Jongsma installaties op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen. 9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan E.R. Jongsma installaties een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in
kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van het geen waartoe hij jegens E.R. Jongsma installaties gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van E.R. Jongsma installaties daardoor direct of indirect ontstaan.
11. Indien E.R. Jongsma installaties bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is E.R. Jongsma installaties onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
- Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan E.R. Jongsma installaties toekomende bevoegdheid of een op E.R. Jongsma installaties
rustende verplichting als gevolg van de wet;
- In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is
de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie
maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij E.R. Jongsma installaties als dan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis
van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal
plaatsvinden.
Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. E.R. Jongsma installaties is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang
te ontbinden, indien:
- de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst E.R. Jongsma installaties ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de
Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van E.R. Jongsma installaties kan worden gevergd dat hij de
overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is E.R. Jongsma installaties gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn die nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van E.R. Jongsma installaties kunnen worden gevergd. 2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is E.R. Jongsma installaties gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder
begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van E.R. Jongsma installaties op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien
E.R. Jongsma installaties de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 4. Indien E.R. Jongsma installaties op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op
generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door E.R. Jongsma installaties, zal E.R. Jongsma installaties in overleg met de
Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan E.R. Jongsma installaties is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. E.R. Jongsma installaties zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang
van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door E.R. Jongsma installaties genoemde termijn te voldoen, tenzij E.R. Jongsma installaties anders aangeeft.
6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet
binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het E.R. Jongsma installaties vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van E.R. Jongsma installaties op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken,
vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
Artikel 5 Overmacht
1. E.R. Jongsma installaties is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt
als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,
alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop E.R. Jongsma installaties geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor E.R. Jongsma installaties niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. E.R. Jongsma installaties heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat E.R. Jongsma installaties zijn
verbintenis had moeten nakomen.
3. E.R. Jongsma installaties kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien
deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Indien E.R. Jongsma installaties ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is E.R. Jongsma installaties gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 6 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door E.R. Jongsma installaties aan te geven wijze in de valuta
waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door E.R. Jongsma installaties aangegeven. E.R. Jongsma installaties is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij
zal hiervan op de hoogte worden gestelt d.m.v. een herinneringsfactuur, deze factuur moet worden voldaan binnen 8 dagen. 3. E.R Jongsma Installaties heeft het recht, om na deze periode, als ook aan deze betalingsverplichting niet wordt voldaan, aanmaningskosten ter
hoogte van 1,5% rente per maand extra in rekening te brengen op het openstaande faktuurbedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval
de wettelijke rente verschuldigd is.De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. E.R. Jongsma Installaties heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen
te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van
de hoofdsom en de lopende rente. 4. E.R. Jongsma Installaties kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere
volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. E.R. Jongsma installaties kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende aanmaningskosten en incassokosten worden voldaan. 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van het geen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien E.R. Jongsma installaties echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk
gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door E.R. Jongsma installaties in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van E.R. Jongsma installaties totdat
de Wederpartij alle verplichtingen uit de met E.R. Jongsma installaties gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 2. Door E.R. Jongsma installaties geleverde zaken, die in gevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden
doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Wederpartij dient steeds al het geen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van E.R.
Jongsma installaties veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden,
dan is de Wederpartij verplicht om E.R. Jongsma installaties daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,
ontploffings- en waterschade als mede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan E.R. Jongsma installaties ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is E.R. Jongsma installaties gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens E.R. Jongsma installaties bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al het geen dat
in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval E.R. Jongsma installaties zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat
onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan E.R. Jongsma installaties en door E.R. Jongsma installaties aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van E.R. Jongsma installaties zich bevinden en die zaken terug te nemen.
Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames
1. De door E.R. Jongsma installaties te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering
redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
E.R. Jongsma installaties kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van één jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders
voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door E.R. Jongsma installaties verstrekte garantie een artikel betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de artikel ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en
voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk
gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van E.R. Jongsma installaties, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden
of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar E.R. Jongsma installaties geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden
gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met het geen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk of telefonisch aan E.R. Jongsma installaties
te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat E.R. Jongsma installaties in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient E.R. Jongsma installaties in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname
en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of
schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit. 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal E.R. Jongsma installaties de gebrekkige zaak
binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van E.R. Jongsma installaties, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak
aan E.R. Jongsma installaties te retourneren en de eigendom daarover aan E.R. Jongsma installaties te verschaffen, tenzij E.R. Jongsma installaties anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten,
aan de zijde van E.R. Jongsma installaties daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Indien E.R. Jongsma installaties aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het geen in deze bepaling is geregeld.
2. E.R. Jongsma installaties is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat E.R. Jongsma installaties is uitgegaan van
door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. E.R. Jongsma installaties is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de
zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van E.R. Jongsma installaties aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze aan E.R. Jongsma installaties toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. E.R. Jongsma installaties is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
6. Indien E.R. Jongsma installaties aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van E.R. Jongsma installaties
beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. De aansprakelijkheid van E.R. Jongsma installaties is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in
voorkomend geval.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van
E.R. Jongsma installaties of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 10 Verjaringstermijn
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens E.R. Jongsma
installaties en de door E.R. Jongsma installaties bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar. 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden
rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij E.R. Jongsma installaties van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.
Artikel 11 Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de
Wederpartij worden gebracht.
Artikel 12 Vrijwaring
1. De Wederpartij vrijwaart E.R. Jongsma installaties voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan E.R. Jongsma installaties toerekenbaar is. 2. Indien E.R. Jongsma installaties uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden E.R. Jongsma
installaties zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al het geen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is E.R. Jongsma installaties, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van E.R. Jongsma installaties en derden daardoor ontstaan, komen
integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
Artikel 13 Intellectuele eigendom
1. E.R. Jongsma installaties behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere
intellectuele wet- en regelgeving. E.R. Jongsma installaties heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij E.R. Jongsma installaties partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een
verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te
beslechten.